Miljöpolicy

Klara är certifierat enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015

Klara är ett modernt värderingsdrivet företag som tar ansvar för miljön. Vi arbetar i vårt dagliga arbete med insatser som minskar miljöbelastningen och bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Miljöarbete

Klaras miljöarbete syftar till att utveckla arbetsrutiner med goda miljöegenskaper. Det innebär att vi strävar efter att kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning, förebygga miljöproblem, undvika hälsorisker för såväl medarbetare, personal som kunder, effektivisera resursutnyttjandet, minimera avfallsmängderna samt välja teknik och material med goda miljöegenskaper. Resultatet av detta synsätt är att miljöarbetet ingår som en naturlig del i vårt arbete.

Grundprinciper för miljöarbetet

  • Miljöledningssystemet är integrerat med vårt kvalitetsledningssystem i de delar det finns ett kvalitetsledningssystem
  • Vi upprätthåller rutiner för att säkerställa att vi följer tillämpliga lagar samt uppdragsgivarnas krav som är relaterade till vår miljöpåverkan
  • Alla medarbetare skall ta del av Sektor Bemannings miljöpolicy
  • Vår miljöpolicy ska finnas på respektive bolags hemsida
  • Vår miljöpolicy finns med i introduktionsmaterial till nyanställda personal på kontoren och konsulter
  • Vi tar hänsyn till miljön i utvecklingen av verksamheterna samt i våra inköp
  • Vi tar till oss nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla vårt miljöarbete
  • Vi använder oss av leverantörer som är miljöcertifierade eller har en utvecklad miljöpolicy
  • Vi utnyttjar energi-, vatten och andra miljöresurser effektivt och sparsamt
  • Vi sorterar avfall och återvinner materia

Styrning av miljöarbete

Ledning fastställer övergripande miljömål och säkrar resurser och kompetens för att driva ett effektivt miljöarbete. Varje chef har ansvaret för sin verksamhets miljöarbete, detta innebär bland annat att fastställa och följa upp detaljerade miljömål, etablera rutiner och därefter informera sina medarbetare om gällande program. Samtliga medarbetare har ansvar att tillgodogöra sig policy, riktlinjer och arbetsprocesser.