Kvalitetspolicy

Klara är certifierat enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015

Vår definition på kvalitet är hur väl vi lyckas tillfredsställa och helst överträffa kundernas nuvarande och framtida behov av säker och tillgänglig vård. Vår vision är att leda vägen i svensk sjukvård.

Kvalitet kommer främst

 • Kvalitetspolicyn ska vara känd av alla medarbetare
 • Kvalitet är den viktigaste framgångsfaktorn för en positiv kundupplevelse och för verksamhetens fortsatta positiva utveckling
 • Att vara transparenta med att våra kvalitetsresultat stimulerar till ständig förbättring

Kvalitetsorganisationen

 • VD har övergripande ansvaret för företagets kvalitetsarbete. Till stöd finns på central nivå kvalitetschef, utvecklingschef och medicinsk läkare, med övergripande ansvar för att verksamhetsledningssystemet tillämpas och utvecklas.
 • Varje affärsenhetschef har ett delegerat kvalitetsansvar för sin verksamhet.

Verksamhetssystem

 • Våra åtagande styrs och följs upp i verksamhetsledningssystemet. Det hjälper oss att leva upp till kund- och intressentförväntningar, uppfylla legala krav och föreskrifter och bidra till en hållbar arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan
 • Vi kvalitetssäkrar och förbättrar verksamheten genom att följa överenskomna rutiner och arbetssätt i verksamhetsledningssystemet samt genom ständigt förbättringsarbete

Principer för kvalitetsarbetet

 • Vi ska etablera ett öppet och lärande företagsklimat där säkerhet för kunder och medarbetare har hög prioritet.
 • Vi ska arbeta proaktivt för att identifiera risker, minska vårdskador och snabbt upptäcka förbättringsområden.
 • Vi ska fortlöpande och systematiskt dokumentera, fastställa och förbättra våra vård- och verksamhetsmässiga processor för att uppnå maximal kundnytta, god arbetsmiljö och hållbar miljö.
 • Vi ska agera i enlighet med våra värderingar: Respekt, ansvar, enkelhet och kunskap

 Alla medarbetare ska:

 • Förstå sin roll i det dagliga arbetet med att skapa kvalitetsresultat
 • Ta aktivt ansvar i det ständiga förbättringsarbetet genom att rapportera avvikelser och föreslå nya rutiner som kan bidra till att reducera risker och öka kvaliteten.
 • Förstå hur de personligen kan bidra till att de övergripande företagsmålen uppnås

Alla chefer och ledare ska vara förebilder och visa tydligt engagemang för kvalitet genom att:

 • Sätta tydliga mätbara mål som regelbundet följs upp
 • Beslut ska baseras på fakta, en helhetssyn på verksamheten och långsiktig hållbarhet.
 • Utveckla medarbetarnas kompetens och ge medarbetarna förutsättningar att uppnå sina mål.