Nyheter

Upplysning avseende ändrad momshantering av uthyrning av vårdpersonal från 1 juli 2019

stetoskop ligger på bord i suddig bakgrund person som skriver på block, tangentbord

Klara D AB  vill med denna skrivelse upplysa sina samarbetspartners om att momshanteringen av uthyrning av vårdpersonal ändras från och med den 1 juli 2019. Ändringen innebär i korthet att uthyrning av vårdpersonal från och med detta datum ska behandlas som en momspliktig tjänst.

Med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från juni 2018 har Skatteverket i ett ställningstagande från den 25 oktober 2018 förtydligat att den nya praxisen innebär att uthyrning av vårdpersonal utgör en momspliktig bemanningstjänst. Skatteverket ansåg tidigare att uthyrning av vårdpersonal skulle behandlas som en momsfri sjukvårdstjänst och ställningstagandet innebär därför en förändring i Skatteverkets synsätt för hur uthyrning av vårdpersonal ska hanteras.

De nya reglerna kommer att tillämpas av Skatteverket från och med 1 juli 2019.

Skatteverkets ställningstagande i sin helhet finner ni här https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371856.html

Vad innebär den ändrade momshanteringen i praktiken?

Skatteverkets ändrade synsätt innebär att från och med 1 juli 2019 ska samtliga konsultläkare fakturera Klara D AB med 25 % moms för uthyrningen av vårdpersonal. För att kunna göra detta behöver du som har eget företag registrera ditt företag för moms. Detta görs enklast genom hemsidan verksamt.se eller genom att fylla i en momsregistreringsblankett, SKV 4620, som finns att tillgå på . Skatteverkets hemsida.
En momsregistrering tar normalt sett ca 3-5 veckor, och vi ber er därför att se till att momsregistreringen är på plats till den 1 juli 2019.

Det ska noteras att det faktum att er verksamhet nu blir momspliktig innebär att ni även har rätt att göra avdrag för ingående moms på kostnader hänförliga till den momspliktiga verksamheten. Ändringen kommer således inte att medföra några ökade kostnader för ditt företag utan kostnaderna kommer istället att minska med anledning av den ingående moms som kommer att kunna dras av.

Det är dock viktigt att ditt företag inför rutiner för att kunna hantera fakturering med moms och för att kunna göra avdrag för moms. Nya momskonton bör läggas till i bokföringen.

Krav på fakturans utformning m.m.

För att Klara D AB  ska vara berättigad till avdrag för den moms som debiteras på fakturan krävs att fakturan uppfyller de fakturakrav som uppställs i momslagen (11 kap 7 § momslagen). Mer information om vilken information en faktura ska innehålla finns även på Skatteverkets hemsida https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.1/321574.html?q=fakturans+inneh%C3%A5ll.

Om fakturan inte innehåller de uppgifter som krävs för att Klara  D AB ska ha rätt till avdrag för den ingående momsen kommer Klara D AB  be om att fakturan krediteras och att en ny faktura med fullständiga uppgifter upprättas.

Tjänster utförda innan den 1 juli 2019

Vänligen notera att ändringen träder i kraft 1 juli 2019. Tjänster som faktureras innan detta datum ska liksom tidigare faktureras utan moms. Även tjänster som faktureras efter den 1 juli 2019 men som har utförts innan den 1 juli 2019 ska faktureras utan moms.  Detta gäller oavsett om er momsregistrering går igenom ett tidigare datum än 1 juli 2019.