Möt Carina Drexler, medicinskt onlineansvarig på Klara SkolPool. 

Alla skolbarn har rätt till en bra skolhälsovård. Som inte bara vaccinerar och kontrollerar, utan också kan hjälpa dem att nå sina mål i skolan. Men många rektorer saknar de resurser och den insikt de behöver för att fullfölja det vårdgivaransvar som ligger på deras bord.  

Daglig tillgång till skolsköterska

Att driva skolhälsovård kräver tid, pengar och kunskap. Men nu finns ett sätt för rektorer – även på mindre skolor – att erbjuda tillgång till skolsköterska varje skoldag, och uppfylla sitt vårdgivaransvar fullt ut. 

– Vi började utveckla vår digitala tjänst för att lösa akuta utmaningar under pandemin. Men vi upptäckte snabbt att tjänsten samtidigt löste många andra problem, berättar Carina Drexler, medicinskt onlineansvarig på Klara SkolPool. 

Lösningen heter Elevhälsa Online. Den ger tillgång till medicinsk skolhälsovård genom en kombination av videosamtal och närvaro på plats. 

Minskad kostnad och ökad kvalitet 

Många skolor kämpar med att få budgeten att gå ihop. För en skola med 100 elever kan en skolsköterska som är på plats 20 procent kosta drygt 300 000 kronor per år. Till det kommer all utrustning som behöver finnas på plats, som längdmätare, våg, audiometer, syntavla, scoliometer och medicinskt kylskåp till vaccin.

Väljer samma skola att använda Elevhälsa Online, får de tillgång till skolsköterskan mellan 8 och 17 varje skoldag för omkring 180 000 kronor per år. All utrustning som behövs för vaccination och kontroller tar sköterskan med sig. Det enda skolan behöver bidra med är ett lämpligt rum som sköterskan kan använda vid de tillfällen hen är på plats.

Aktiv del av elevhälsoteamet

På de skolor som använder Elevhälsa Online blir skolsköterskan också en del av skolans elevhälsoteam. 

– Att samverka i elevhälsan är viktigt för det hälsofrämjande arbetet. Inte sällan är det medicinska orsaker som ligger bakom elevers svårigheter att nå målen, säger Anna Brange, skolsköterska på Elevhälsa Online. 

Rektorns ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen

I och med att skolorna bedriver hälso- och sjukvård räknas varje skolas huvudman också som vårdgivare. Med det följer ett stort juridiskt ansvar som ibland kan kännas övermäktigt för en rektor – vid sidan av den pedagogiska verksamheten.

– Den medicinska elevhälsovården är ett stort och viktigt uppdrag. Det är vi som tar vidare det som börjar på BVC, så det handlar om så mycket mer än att plåstra om barn som ramlat. De flesta rektorer vet att de har ansvar för den medicinska delen av elevhälsan. Men många vet inte exakt vad lagen faktiskt kräver av dem. Till exempel att de är medicinskt ansvariga och Lex Maria-ansvariga, att de behöver ledningssystem, metodstöd, patientförsäkring och journalföring enligt patientjournallagen, säger Carina Drexler. 

Allt detta ingår i Elevhälsa Online – från dag ett.